Cofnodion y Cyngor

Cofnodion Cyngor yn y Ganolfan Gymdeithasol nos Iau Tachwedd 14 2019 am 6:30 o’r gloch

Presennol: M.Chapman, C.Brewer, L.Roberts, T.W.Jones, E.R.Noble, C.L.Price.

Ymddiheuriadau: M.Skerrett, Marion L Hughes.

Cofnodion: Cadarnhawyd cofnodion Cyngor 12.9.2019, cynnig C.L.Price, cefnogi L.Roberts.

 

Yr Heddlu. Cadarnhaodd Liz Roberts iddi fod wedi trafod y sefyllfa gor-yrru gyda Iolo Tegid, bydd symud yr arwydd ger Pont Arenig yn cael ei drafod pan fydd adolygiad o gyflwr yr A470 yn cael ei ystyried. Cytunwyd y buasai gosod arwydd cyn cyrraedd Pont Arenig yn rhybuddio fod arwydd cyflymder 30mya i ddod cyn cyrraedd y pentref yn syniad da, Clerc i gysylltu â Iolo.

     

Yr A470. Deallwyd fod adroddiad am y sefyllfa hyd y ffordd dros y Crimea yn cael ei baratoi gyda sylw arbennig i’r gor-yrru a sylw i rybuddio am y ffordd i Roman yng ngwaelod yr allt, y Cyngor lleol wedi gofyn am hynny dro ar ôl tro wrth gwrs.

 

Cyngor Sir. Deallwyd fod peth gwaith ail wynebu wedi cymryd lle hyd Allt Cyfyng ond bod angen clirio ffosydd yno gan fod dŵr yn rhedeg i’r ffordd. Clerc i nodi hefyd fod problem gyda dŵr yn sefyll mewn sawl man hyd ffordd Roman Bridge oddiar yr A470.

 

Llwybrau. Clerc heb allu trefnu cyfarfod gyda Ioan Davies ond roedd M.Skerrett wedi anfon llun arbennig o ‘doggy stiles’ iddo, awgrymodd C.Brewer y dylid anfon y llun at Iolo a thrafodwyd mannau iddo eu hystyried ble buasai’n bosibl gosod rhai tebyg yno. Awgrymwyd ar y llwybyr ger Pont Coblyn, llwybyr Bron Fedw/Bertheos ac ar y ffordd top tu draw i Snowdon View.

 

Yr Orsaf. Neges gan M.Lawton yn cadarnhau ei bod wedi anfon diolchiadau’r Cyngor am y gwaith rhagorol ar Bont Gethin ymlaen at sylw Netork Rail. Clerc i anfon i nodi fod angen ‘troi arwydd’ yn yr Orsaf i wynebu’r cyfeiriad cywir.    

 

Y Fynwent/Gofgolofn. Roedd M.Chapman, E. Noble a’r Clerc wedi cyfarfod â Clive Humphreys ger y Gofeb ac wedi trafod ac archwilio’r coed, ei ganlyniad oedd y dylid ei torri i lawr i gyd oherwydd yr haint sydd arnynt. Trafodwyd yn fanwl sut fath o goed fuasai orau i’w plannu ac roedd o’n awgrymu math o ‘Paper Birch’. Aethpwyd ymlaen wedyn i drafod torri a chlirio’r coed a dywedodd y buasai’n trafod hyn yn Adran Parciau CBSC gan awgrymu efallai y buasent hwy yn gallu gwneud hyn, fe wnaiff gysylltu â’r Clerc ynglŷn â hyn, a thorri gwair y Gwanwyn nesaf. Cadarnhaodd C.Brewer fod aelodau Dolwyddelan yn ei Blodau wedi cynnal diwrnod agored yn y Gofgolofn i gael syniadau am beth ellir i’w wneud yno. Roedd sefyllfa’r coed wedi bod yn rhan o’u trafodaeth hwythau a cafwyd sylwadau ganddi. Un syniad oedd cael ‘cadwyn o lechi’ ac efallai cael coed llai gyda hwy, fe wnaiff hi roi rhagor o wybodaeth i’r Clerc am hyn. Roedd hefyd ymholiad i ofyn beth oedd y sefyllfa ynglŷn â rhoi rhagor o enwau ar y Gofeb, y teimlad oedd nad oedd hyn yn bosibl, Clerc i gysylltu a’r ‘War Graves Commission.

Roedd Connie wedi ‘creu map’ yn amlinellu sut y buasai hi’n hoffi gweld math o ‘Ardd Goffa’ yn y Fynwent ac yn awyddus i gael barn yr Aelodau. Cytunwyd y dylai pawb fynd i’r fynwent i gael golwg ac ystyried y cynllun erbyn y cyfarfod nesaf ym mis Ionawr.

 

Siarter y Cyngor.  Clerc wedi derbyn llythyr gan CBSC yn cyfeirio at wasanaethau allai fod dan fygythiad oherwydd sefyllfa ariannol y Sir – rhai efallai y gallai Cynghorau lleol gymryd cyfrifoldeb ohonynt, ac wedi anfon copi i’r Aelodau. Hefyd roedd Sian Jones Swyddog Cyswllt ar gael yn Glasdir i drafod hyn, Clerc i gysylltu. Dywedodd L.Roberts ei bod hi yn ceisio trefnu cyfarfod Fforwm yn y Dyffryn ar gyfer Tachwedd 25ain.


Pont Carreg Alltrem. Clerc heb gael ymateb i’w neges ddiweddaraf gan M.Grant

 

Gwasanaeth Bysiau. Derbyniwyd atebiad gan Steph Smith CBSC yn dweud eu bod wedi trafod â gyrrwyr ar y daith ysgol ac adolygu lluniau TCC ar y bysiau, mae teithwyr yn sefyll weithiau er fod lleoedd eistedd ar gael, dewis y teithwyr yw sefyll, disgyblion sy’n sefyll yn bennaf er mwyn bod gyda’u ffrindiau, nid oes diffyg seddau ar y bws. Ymddengys fod y sefyllfa gyda’r cytundebau yn ddyrys a bod diffyg cyfathrebu yn bodoli. Rhaid cadw golwg ar y sefyllfa.

 

Biniau Cŵn. Dywedodd y Clerc fod Seb a Gen wedi dychwelyd eu sieciau a dweud eu bod yn dymuno i’r taliadau gael eu hanfon er budd yr Ysgol leol, Clerc i ddiolch yn fawr iddynt am fod mor feddylgar. Mae’n bosibl y bydd angen cael rhywun yn eu lle ddechrau’r flwyddyn am gyfnod, aelodau i drafod hyn ym mis Ionawr.

 

Logo. Clerc i drafod cynhyrchu’r Logo ac ati gyda B.Atkins.

 

Pontydd yn yr Ardal. Cafwyd atebiad gan G.Parry CBSC yn cadarnhau nad oedd dim wedi newid ers ei adroddiad diwethaf – Pont Hendre cynllunio ar gyfer gwaith ym Mai/Mehefin 2020; Pont Sarn Ddu cais ar gyfer caniatad gweithio yno wedi’i anfon at y Parc Cenedlaethol; Pont y Pant arolwg manwl i’w gynnal yn hwyrach yn y flwyddyn ariannol.   

 

Ffynnon Elan. Derbyniwyd atebiad gan Liz Evans, Cymdeithas Hanes yn cadarnhau mai Gwesty Castell Elan sy’n berchen y tir ble mae’r ffynnon ac nad oes sicrwydd am berchennog y llwybyr yn arwain ati. Wedi trafodaeth fanwl ni allai’r Aelodau weld eu ffordd yn glir i gyfrannu tuag at waith oedd ar dir preifat, ac hefyd roeddent yn poeni am Iechyd a Diogelwch o ran y llwybyr. Clerc i gyfleu y penderfyniad i’r Gymdeithas. 


‘Caffi Atgyweirio’. Atebiad gan S.Hewitt yn cadarnhau na allai roi eitem am hyn yn y Cylchlythyr gan nad oedd o’n siwr beth yn union oedd y ‘fenter’, awgrymai efallai y buasai Mrs Hardy yn barod i lunio eitem ei hun?

 

Gohebiaethau.

Guto Bebb. Llythyr gan G.Bebb yn diolch am y gefnogaeth dderbyniodd tra’n Aelod Seneddol Aberconwy am 10 mlynedd.

‘Car y Llan’. Eglurhad gan L.Roberts am y cynllun ar gyfer cleifion Meddygfa Betws y Coed.

Mainc Peter Owen. Y fainc Er Cof am Peter mewn cyflwr gwael, Clerc i gadarnhau bod y Cyngor yn barod i gyfrannu at ei hatgyweirio – beth am fainc ‘blastig’?

‘Cae Bach’ Iard yr Ysgol. Clerc wedi archwilio cyflwr y Cae gyda B.Valintine, angen atgyweirio rhannau ohono, cysylltiad wedi’i wneud gyda Rhydian Jones a Tim Ballam CBSC sy’n edrych i mewn i’r sefyllfa, maent hefyd mewn cysylltiad â Pennaeth yr Ysgol. Aelodau’r Cyngor yn barod i gynorthwyo.

 

Cynlluniau.

Tŷ Llwyd: Dim i’w adrodd.

Tan y Clogwyn: Dim i’w adrodd. 

1 Maes y Braich. Dim sylwadau.

Rowans. Dim sylwadau.

Pendyffryn. Dim sylwadau ar gyfer cais i ddymchwel estyniad a chodi estyniad unllawr newydd.


Llifogydd. Deallwyd gan K.Phillips y bydd y cynllun busnes wedi ei gyflwyno i Ll Cymru erbyn y Nadolig.

 

Toiledau. Clerc, M.Skerrett a L.Roberts mewn cysylltiad â S.Teale. Neges gan M.Skerrett ar Dachwedd 13 yn atodi’r wybodaeth ynglŷn â’r toiledau oedd wedi cael ei gyflwyno i Gabinet CBSC, erthygl yn y Wasg yn cadarnhau eu bod yn debygol o ganiatau y gwariant ar doiledau Dolwyddelan a Llanrwst. Cytunwyd bod rhaid bellach gael cyfarfod manwl a buan, rhwng Steve ac is-bwyllgor y Cyngor i drafod y cynlluniau yn drwyadl ac i’r Aelodau gael datgan eu barn a gosod gofynion y Cyngor o ran y cynlluniau cyn iddynt fynd i dendr, Mike i drefnu dyddiad.  

 

Ariannol. Adroddiad Cwmni BDO yn dilyn yr Archwiliad wedi’i derbyn, dau sylw ganddynt – un yn nodi nad oedd un blwch wedi’i gwblhau ar y ffurflen a’r llall yn cadarnhau y dylid mabwysiadu Rheoliadau Ariannol cyn diwedd y flwyddyn ariannol bresennol. Derbyniwyd y sylwadau. Clerc wedi dosbarthu yr adroddiad ariannol arferol i’r Aelodau ac fe’i trafodwyd.


Biliau. Torch Poppy £20; ICO adnewyddu GDPR £40; N.Ferguson Gwefan £50; Cyfieithu Cymunedol Tachwedd 14 £103.60; CBSC y Ganolfan 14/11 £10; I.Griffiths torri gwair Medi a clirio dail £353.33; Clerc 1/7 hyd 30/9 £250. Ysgol Dolwyddelan £240 sef 3 taliad i Seb a Gen am wagio biniau cwn, maent am i’w taliadau fynd i’r Ysgol, Clerc i ddiolch iddynt. Biliau i’w talu cynnig C.Brewer, cefnogi M.L.Hughes. Wedi talu’r biliau bydd £8484.67 yn y cyfrif.

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Nos Iau Ionawr 9 2020 am 7pm.


Cyfarfod Goleuadau Stryd hyd yr A470 6:30pm yn y Ganolfan

 

Croesawyd Paul Sagar NMWTRA i drafod hyn, roedd o mor flin fod cymaint o oedi wedi cymryd lle gyda’r gwaith a throi y goleuadau ymlaen. Ymddiheurodd a dweud gan ei fod wedi bod ar ei wyliau d’oedd ganddo ddim gwybodaeth fod hyn wedi digwydd, tydi hyn ddim yn dderbyniol ac roedd yn edrych i mewn i’r rhesymau dros yr oedi. Roedd wedi cael ar ddeall y dylai’r sefyllfa fod wedi’i ddatrys erbyn yr wythnos nesaf. Cadarnhaodd y Clerc wrtho fod y gweithwyr wedi cydweithredu i sicrhau na fyddai unrhyw rwystrau wedi bod lle roedd mynediad i’r Fynwent ger Bod Eifion yn y cwestiwn, ac roedd o’n falch o ddeall hynny. Holodd tybed oedd y Cyngor yn dymuno unrhyw newid yn y math o oleuadau/lampau a dangosodd enghreifftiau posibl gan ddweud y buasai’n edrych i mewn i hyn a chadw mewn cysylltiad â’r Cyngor. Diolchodd y Cadeirydd i Paul am ddod i gyfarfod yr aelodau ac am ei adroddiad.