Cofnodion y Cyngor

Cofnodion Cyngor yn y Ganolfan Gymdeithasol nos Iau Mai 9fed 2019 am 7:00 o’r gloch

Presennol: M.Skerrett, E.R.Noble, Marion L Hughes, C.Brewer, T.W.Jones, C.Ll.Price, L.Roberts.

Ymddiheuriadau: M.Chapman

Cofnodion: Cadarnhawyd cofnodion Cyngor 7.3.2019, cynnig C.Brewer, cefnogi E.R.Noble

 

Yr Heddlu. Trafodwyd eto cael arwyddion ‘lleol’ a cheisio cael côst arwyddion yn fflachio, mae tymor prysur yr Haf yn nesau, cytunodd M.Skerrett i edrych i mewn i hyn. Clerc i drafod hefo Helen ac Adam, Gwesty’r Elen ar gyfer cael ‘Swyddog Heddlu’ ger y Gwesty eto eleni. Cadarnhad gan L.Roberts fod y Rhingyll wedi symud o Swyddfa’r Heddlu yn Llanrwst dim gwybodaeth am un wedi dod yn ei le.

     

Yr A470. Mynegwyd siomiant pan ddeallwyd gan T.W.Jones fod cyfarfod ‘galw i mewn’ wedi’i gynnal ym Mlaenau Ffestiniog i drafod trafnidiaeth yn yr ardal, roedd taflenni i hysbysu hyn wedi’i dosbarthu yn y Blaenau. Dywedodd Liz Roberts y buasai’n ceisio cael gwybodaeth gan A.Daniels am yr hyn ddigwyddodd yn y cyfarfod. Deallwyd fod pryder a fydd y tren ar gael i Lanrwst ar gyfer yr Eisteddfod, bysiau am ddim gan Arriva o bosibl? Mae trafnidiaeth i’r plant i ysgol Llanrwst ar gael tan yr Haf – amlwg fod tipyn o broblemau gyda’r gwasanaethau o hyd? Mae Ken Skates mewn cyfarfod yn Llandudno ar Fai 16eg. Cadarnhaodd Liz Roberts fod symud arwyddion ffordd yn anodd fe wnaiff hi fynd i weld Tim Barnes yn swyddfa Cyffordd Llandudno.

 

Cyngor Sir. ‘Lori sgubo’ wedi bod yn yr ardal hyd Strydoedd y Bont a’r Eglwys yn dilyn y gwaith ceblo diweddar, K.Jones CBSC yn cydweithio â Scottish Power i gael ailwynebu’r palmentydd. K.Jones hefyd wedi rhoi cais i’r adran am gael ailwynebu Ffordd Tŷ Isaf, bydd rhaid aros am benderfyniad CBSC.

Liz Roberts wedi bod yn trafod sefyllfa Pont Hendre, Pont Roman a’r Bont ym Mhont y Pant  gyda Gwyn Parry CBSC sydd wedi bod yn eu harchwilio, mae’n amlwg fod sawl awgrym yn cael ei ystyried ar eu cyfer. Fe wnaiff Liz geisio rhagor o wybodaeth erbyn y Cyngor nesaf. 

 

Llwybrau. Cadarnhad gan C.Brewer fod y gamfa ger Llwyn wedi cael ei hatgyweirio, Clerc i anfon at Ioan Davies i ddiolch iddo.  

 

Yr Orsaf. Dim i’w adrodd.   

 

Y Fynwent/Gofgolofn. Clerc wedi derbyn neges gan Clive Humphreys yn cadarnhau y bydd ef a Darren yn dod i’r Gofgolofn am 1 o’r gloch dydd Llun Mai 13eg. Ni all C.Brewer fod yno ond gofynnodd a fuasai’n bosibl ystyried gosod ymyl o ‘lechi’ i warchod y coed newydd wedi iddynt gael eu plannu? Clerc i drafod. Dywedodd Clive fod newid yn y drefn gweithio i ddigwydd gydag ef a Darren ond y buasent yn parhau i helpu’r Cyngor lleol hyd y gallent. Cadarnhaodd C.Brewer fod aelodau Dolwyddelan yn ei Blodau am wneud gwaith yn y tir ym mis Mai.  

 

Siarter y Cyngor.  Cadarnhaodd y Clerc fod cyfarfod nesaf Fforwm Cynghorau Tref a Chymuned Conwy i gael ei gynnal yn Glasdir Llanrwst ar Fehefin 24ain, byddai’n disgwyl cael diweddariad am y sefyllfa gyda’r Siarter yno. Dywedodd Liz Roberts fod y Sir wedi’i rhannu i 5 ardal ar gyfer y Fforymau gyda Cynghorydd Sir ar gyfer pob ardal a Cadeirydd ac Is Gadeirydd. Bwriad sefydlu y rhain yw i wella dealltwriaeth a chysylltiadau rhwng y fforymau a’r Cynghorau Tref a Chymuned.  


Ysgol Dolwyddelan. Deallwyd fod newidiadau sylweddol ar y gweill yn y cyllid ddosbarthir gan y Cynulliad a bod hyn yn creu problemau yn gyffredinol i ysgolion. Nodwyd diddordeb gan T.W.Jones, E.R.Noble.  

Adeilad y Feddygfa. Clerc wedi cael gair eto a Dr.T.Parry a dweud wrtho am sylwadau’r Aelodau, buasai’n rhaid iddo drafod â Dr Dawn Jones a chael archwilio’r gytundeb Lês sydd ganddynt petae unrhyw un â diddordeb mewn defnyddio’r adeilad. Cadarnhaodd Liz Roberts ei bod wedi cael ymholiad pendant gan un person lleol, Clerc i gadarnhau hyn gyda Dr. Parry.   

 

Cydnabyddiaeth Ariannol IPRW. Trafodwyd y wybodaeth ddiweddaraf o’r Adroddiad Blynyddol  roedd yn amlwg fod yr Aelodau wedi gwneud y penderfyniad nad oeddent am dderbyn taliadau am y flwyddyn. Clerc wedi cysylltu ac Un Llais Cymru ac wedi cael copiau printiedig o’r ffurflenni ‘Tynnu Allan’ o daliad. Arwyddodd bob un o’r Aelodau gopi unigol o’r ffurflen.

 

Pont Carreg Alltrem. Cafwyd atebiad gan M.Grant yn cadarnhau ei bod yn gwybod fod angen  gwaith atgyweirio ar y bont, mae swyddogion wedi cael golwg arni ac yn fodlon fod y bont yn ddiogel ond bod angen gwaith ar y safle ac maent yn trafod sut i fynd ati. Clerc i gadw cysylltiad gyda M.Grant.

 

Gwasanaeth Bysiau. Mae’n amlwg fod y llifogydd garw wedi creu problemau mawr i’r cwmniau, L.Roberts wedi cael trafodaeth â S.Jones am y sefyllfa. Dal problemau gyda’r amserlen, rhai o’r farn mai Gwefan Cyngor Gwynedd oedd orau am y wybodaeth gywir.  

 

Gwasanaeth Ieuenctid. Cadarnhaodd y Clerc fod y noson i ddiolch i Garth Thomas am ei wasanaeth i’r clwb lleol wedi bod yn llwyddiant, roedd cynrychiolaeth o’r Cyngor Cymuned a Menter Siabod yno a chriw da iawn o’r ieuenctid. Cafwyd lluniaeth ysgafn a chyflwynwyd darlun i Garth oedd yn ddiolchgar iawn i bawb. Clerc yn parhau mewn cysylltiad â Jane Williams CBSC ynglyn â chael gwybodaeth pendant am ddyfodol y Clwb.

 

Panel Gwybodaeth. Y panel newydd yn ei le ac yn edrych yn dda iawn, deallwyd fod M.Chapman wedi bod yn tynnu lluniau o’r ardal o ran twristiaeth yng Nghonwy a’i bod yn cydweithio â Trefor Rowlands CBSC ar hyn.

 

Sgip. Clerc wedi trafod trefnu sgip gyda B.Valintine Menter Siabod oedd wedi holi os oes tâl gwahanol rhwng dydd Sadwrn ac yn yr wythnos, £222 yw cost y ddau gyfnod. Cytunwyd i’r Cyngor Cymuned drefnu un mis Mai/Mehefin ac yna Menter Siabod i drefnu un ddiwedd yr Haf.

 

Ethol Swyddogion 2019/20

Cadeirydd: Cynigodd L.Roberts enw M.Chapman, cefnogi M.L.Hughes, pawb yn cytuno, dim cynnig arall.

Is Gadeirydd: Cynigodd M.L.Hughes enw E.R.Noble, cefnogi C.L.Price, pawb yn cytuno, dim cynnig arall. 

Cadeirydd: M.Chapman   Is Gadeirydd: E.R.Noble

Y Fynwent  C.L.Price C.Brewer M L Hughes

Mandle Terrace   E R Noble T W Jones

Rheolwyr yr Ysgol  Teleri Jones   Y Ganolfan Gymdeithasol  M Chapman

Toiledau: M.Skerrett, M.Chapman, E.R.Noble, Liz Roberts

Clerc/Swyddog Ariannol  G Roberts

Costau’r Fynwent

Cynigodd E.R.Noble gyda .T.W.Jones yn cefnogi a pawb yn cytuno, i’w cadw yr un fath sef:

Prynu bedd a gosod carreg fedd i bobl leol - £250

Prynu bedd a gosod carreg fedd i rai o’r tu allan i’r pentref - £600

Ail agor bedd lleol - £150   Ail agor bedd i rai o’r tu allan i’r pentref - £400

Claddu llwch – £120   Claddu llwch i rai o’r tu allan i’r pentref - £300

 

Gohebiaethau. Ni chafwyd gohebiaethau ar wahan i’r rhai anfonwyd eisoes dros e.bost.

 

Cynlluniau.

Tŷ Llwyd: Dim i’w adrodd.

Tan y Clogwyn: Dim i’w adrodd.  


Llifogydd. Cafwyd cyfarfod gyda S.Wasig a G.Edwards ar Fawrth 19eg. Cymerodd G.Edwards y rhan gyntaf gan egluro fod gwaith mawr yn cael ei wneud o ran cyllid y Sir yng ngwyneb toriadau eang o ran arian o’r Cynulliad. Yn anorfod rhaid wynebu toriadau lu mewn sawl maes ond rhaid ceisio dileu eu heffaith trwy arferion mwy effeithlon. Trafodwyd sawl agwedd – meysydd chwarae, adran ERF, gwastraff, parcio, toiledau – rhaid gweithio law yn llaw ar hyn. Mae’n bwysig fod CBSC a’r Cyngor lleol yn trafod yn agored.

Eglurodd Shaun y drefn gyllido ar gyfer cael arian ar gyfer gwaith atal llifogydd, maes anodd, 3 rhan i’r broses, ni lwyddwyd gyda 2 achos. Rhaid ail edrych ar agweddau ond mae’r nifer fach o eiddo yn ei gwneud yn anodd profi’r angen am gyllid. Mae’r gwaith yn y Ddôl yn ymddangos fel ei fod wedi gweithio. Buasai Shaun yn falch o dderbyn unrhyw luniau neu fideo o achosion o lifogydd yn yr ardal fel prawf o’r problemau. Bydd yn cadw mewn cysylltiad â’r Cyngor.

 

Toiledau. Mae M.Skerrett wedi bod mewn cysylltiad rheolaidd â S.Teale i geisio cael gwybodaeth, mae Steve wedi bod oddiar ei waith am gyfnod ond mae bellach yn dilyn i fyny â hyn. Cytunodd Liz i geisio cael gair ag ef yn y swyddfa.

 

Ariannol. Clerc wedi dosbarthu yr adroddiad ariannol arferol i’r Aelodau ac fe’i trafodwyd. Cadarnhaodd y Clerc adroddiad ariannol terfynnol y Cyngor ar gyfer 31 Mawrth 2019 gyda balans o £7129.84 ac fe’i cymeradwywyd gan Aelodau’r Cyngor. Angen anfon y dogfennau perthnasol i’r Archwilydd BDO erbyn Gorffennaf 2ail.


Biliau. Cyfieithu Mai 9fed £103.60;  CBSC y Ganolfan 9/5 £10; I.Griffiths torri gwair Ebrill £333.33; M.Chapman £15; Aelodaeth CVSC £15; Gwesty Castell Elen cyfarfod Garth £38; Yswiriant Zurich £257.60; Menter Siabod 19/3 £15; Rhodd Clwb Ieuenctid £100. Biliau i’w talu cynnig T.W.Jones, cefnogi C.Brewer. £58.20 wedi’i dderbyn wedi cau cyfrif Ynni’r Dyffryn. Wedi talu’r biliau bydd £6259.45 yn y cyfrif.

 

Biniau Cŵn. Adroddodd y Clerc ei fod wedi cael cynnig gan ddau o’r pentref sydd yn barod i gymryd at y gwaith o wagio biniau cŵn y Cyngor. Cynigodd E.R.Noble gyda T.W.Jones yn cefnogi a phawb o blaid y dylid derbyn eu cynnig ac adolygu ym Mis Medi.

 

Cafnau Blodau. Clerc i ofyn i E.Roberts fynd ati i roi planhigion newydd yn y cafnau.

 

Logo. C.Brewer yn awgrymu y dylai’r Cyngor gael ‘logo’ pwrpasol a’i bod wedi trafod hyn gyda person fuasai’n barod i’w baratoi, cytunwyd i drafod yn y cyfarfod nesaf gan hyderu y buasai logo ar gael i’w ystyried.

 

Diolch. Ar derfyn y cyfarfod diolchodd M.Skerrett i bawb am ei gefnogi yn ystod ei gyfnod yn y Gadair a dymunodd yn dda i Myfanwy.

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Nos Iau Gorffennaf 4ydd 2019 am 7pm.