Cofnodion y Cyngor

Cofnodion Cyngor yn y Ganolfan Gymdeithasol nos Iau Ionawr 9 2020 am 7:00 o’r gloch

Presennol: M.Chapman, L.Roberts, T.W.Jones, E.R.Noble, C.L.Price, M.Skerrett, Marion L Hughes.

Ymddiheuriadau: C.Brewer

Cofnodion: Cadarnhawyd cofnodion Cyngor 14.11.2019, cynnig C.L.Price, cefnogi T.W.Jones.

 

Yr Heddlu. Dim i’w adrodd ond roedd Liz Roberts wedi trafod ceir yn gor-yrru yn ei chyfarfodydd diweddar (gweler yr adroddiad ar yr A470).

     

Yr A470. Gwybodaeth gan Iolo Tegid roedd Liz Roberts wedi’i dderbyn yn dilyn cyfarfod ym mis Tachwedd, NMWTRA i drefnu arolwg o’r drefn lein wen ddwbl ger Fish Inn i edrych os yw’n addas gan fod adroddiadau fod gor-yrru yma; hefyd mae CBSC yn gweithio ar arolwg diogelwch ar ran Llywodraeth Cymru ar yr A470 ger Roman Bridge, maent i fod i adrodd yn ôl yn yr wythnosau nesaf. Bydd Liz Roberts ym mynychu cyfarfod gydag A.Owen, Peter Brunton a Karl Jones ar Ionawr 16.

 

Cyngor Sir. Roedd Liz Roberts wedi bod o amgylch y pentref gyda Kevin Jones CBSC, yn dilyn hyn bydd gwaith draenio yn cymryd lle hyd Ffordd Tŷ Isaf, Pentre Bont, Maes y Braich/Tan y Benar, Allt Gweithdy, bydd arolwg o gyflwr coed yn Iard yr Orsaf yn cymryd lle, edrych pam fod dŵr yn sefyll o flaen giatiau’r Ysgol a chael golwg ar broblem gyda’r draen ger Shikari. Angen rhoi sylw i Ffordd Cwm a Roman Bridge ple mae dŵr yn sefyll mewn sawl man.

 

Llwybrau. Clerc heb allu trefnu cyfarfod gyda Ioan Davies, efallai y gall ddod i gyfarfod yr Aelodau ym mis Mawrth neu gyfarfod yn ystod y dydd ym mis Mawrth. C.Brewer yn hapus i fynd gydag ef a’r Clerc ac Aelodau eraill i weld y gamfa ger Bron Fedw.

 

Yr Orsaf. Deallwyd fod M.Lawton wedi cael dyrchafiad yn ei swydd Clerc i anfon i’w llongyfarch.

 

Siarter y Cyngor.  Cyfarfod Fforwm yng Nglasdir Llanrwst Chwefror 5, Clerc a’r Cadeirydd i fynychu. Mae’n amlwg fod trafodaethau yn parhau gyda’r gwasanaethau allai fod dan fygythiad oherwydd sefyllfa ariannol y Sir. Cytunodd yr Aelodau ei bod yn anodd gwneud unrhyw benderfyniadau lleol heb gael mwy o wybodaeth pendant gan CBSC, mae’r toiledau yn fater sydd eisoes yn cael ei drafod wrth gwrs.   


Pont Carreg Alltrem. Atebiad gan M.Grant yn cadarnhau ei bod yn amlwg fod angen mwy o waith arbenigol ar y bont a bod peirianwyr yn trefnu i gyfarfod ar y safle i drafod hyn. Roedd hi wedi sylwi fod arwydd NRW ger yr Orsaf wedi cael ei symud a hoffai drafod hyn, Clerc i drefnu cyfarfod.

 

Gwasanaeth Bysiau. Deallwyd fod CBSC wedi derbyn peth arian ar gyfer y gwasanaeth ond fod dal angen cadw golwg ar y drefn – bydd Liz Roberts yn gwneud hyn, rhai bysiau yn dod i’r pentref ac nid yn parhau ymlaen i’r Blaenau. Hefyd mae rhai o’r pentrefwyr yn parhau i gael trafferth gyda’r amserlen. 

 

Biniau Cŵn. Neges wedi’i derbyn gan Seb i gadarnhau eu bod yn gorfod rhoi’r gorau i’r gwaith  oherwydd amgylchiadau teuluol. Cytunodd Mike Skerrett i roi neges ar safle ‘Facebook’ Dolwyddelan i holi os oes rhywun â diddordeb yn y gwaith ac iddynt gysylltu â’r Clerc.

 

Logo. Clerc i drafod cynhyrchu’r Logo gyda B.Atkins, dywedodd Mike Skerrett y buasai’n barod i gynorthwyo gyda hyn.

 

Pontydd yn yr Ardal. Dim i’w adrodd.

 

‘Caffi Atgyweirio’. Dim i’w adrodd.

 

Mainc Peter Owen. Dim symudiad penant ar hyn, beth fuasai côst mainc blastig – Clerc i gysylltu â Bob Valintine eto.  

 

‘Cae Bach’ Iard yr Ysgol. Deallwyd fod Mrs Jones-Artell yn ceisio cael amcan gyfrif gan adeiladwr lleol ar gyfer y gwaith, rhaid aros felly cyn symud ymlaen cyn trafod faint i’w gyfrannu tuag at y gôst. Diddordeb gan E.R.Noble, T.W.Jones a Liz Roberts.

 

Ymweliad Paul Sagar.  Llythyr gan P.Sagar yn cadarnhau fod cais am arian wedi’i anfon at Llywodraeth Cymru, fe wnaiff gadw mewn cysylltiad â’r Cyngor lleol.


Gohebiaethau.

Bagiau Halen. Cadarnhad gan yr Adran ERF fod y bagiau wedi cael eu gadael yn yr Orsaf.

Cymorth Cynllunio; Dweud eich Dweud Plismona; Gwasanaeth Tan ac Achub - Clerc wedi anfon y wybodaeth ymlaen i’r Aelodau.

Ysgol Dolwyddelan. Derbyniwyd llythyr gan J.Richmond ar ran y Corff Llywodraethol yn cadarnhau nad yw’r sefyllfa ariannol wedi gwella, trafodwyd y sefyllfa yn fanwl cyn i C.L.Price gynnig a M.Skerrett yn cefnogi a phawb yn cytuno, y dylid cyfrannu £1,000 i’r Ysgol leol. Diddordeb gan E.R.Noble, T.W.Jones a Liz Roberts. Clerc i ofyn tybed a yw ‘Cyfeillion yr Ysgol’ yn dal i fodoli a chyfrannu tuag at yr Ysgol?

 

Cynlluniau.

Tŷ Llwyd: Dim i’w adrodd.

Tan y Clogwyn: Dim i’w adrodd. 

1 Maes y Braich. Dim i’w adrodd.

Rowans. Dim i’w adrodd.

Pendyffryn. Dim i’w adrodd.


Llifogydd. Neges gan K.Phillips yn cadarnhau nad yw’r cyllid yn cael ei dderbyn fel yr addawyd a bod ganddi gyfarfod i drafod hyn ym mis Ionawr gyda’r gobaith o symud  y cynllun ymlaen

 

Toiledau. Cytunwyd fod y cyfarfod diweddar wedi bod yn fuddiol, deallwyd fod CBSC nawr yn gwahodd rhai a diddordeb i dendro ar gyfer y gwaith o ddiweddaru’r adeilad. Bydd rhaid cadw cysylltiad agos â S.Teale i sicrhau fod y cynllun yn cael ei wireddu.

 

Y Fynwent/Gofgolofn.  Roedd rhai o’r Aelodau wedi ymweld â’r fynwent i ystyried cynllun Connie ond y teimlad oedd y dylid aros hyd y Gwanwyn (dechrau Ebrill?) a threfnu i bawb fynd yno gyda’u gilydd a chael trafodaeth fanwl am beth ellir ei wneud yno o ran creu yr ‘Ardd Goffa’ fel yr awgrymwyd gan Connie.

O ran y Gofgolofn roedd Alan Farrar wedi cysylltu â’r Clerc i gadarnhau ei fod yn barod i dorri y coed mawr a chael ei gwared o’r tir, bu hefyd yn trafod cael cadwyn o lechi (crawiau), un ar gyfer pob milwr lleol gollwyd yn y Rhyfeloedd, buasai’n gallu cael y crawiau a’u gosod yn eu lle, yn amlwg roedd wedi meddwl llawer am hyn. Cytunwyd fod hyn yn syniad da ond y dylid cael mwy o drafodaeth gydag ef a chael cyfarfod yn nhir y Gofgolofn gydag ef i ystyried sut y buasai hyn yn gweithio orau. Ni chafwyd unrhyw ymateb gan C.Huumphreys ynglŷn â gweithwyr CBSC yn dod i dorri’r coed a pharhau i dorri’r gwair yn y Gofgolofn yn y tymor newydd, Clerc i anfon ato eto i geisio cael cadarnhad cyn y cyfarfod i drafod yr Archeb newydd. Roedd y Clerc wedi cael atebiad o swyddfa’r ‘War Graves Commission’ yn cadarnhau mai penderfyniad lleol fuasai yr un ynglŷn ag enwau pwy oedd i’w cynnwys ar y Gofeb, mae’n amlwg felly yn ôl yn 1919 fod Aelodau Cyngor Dolwyddelan wedi penderfynu mai dim ond enwau y milwyr lleol laddwyd yn y Rhyfel Byd 1af oedd i’w cynnwys a bod hynny wedi parhau yn dilyn yr Ail Ryfel Byd hefyd ac roedd yr Aelodau yn cytuno’n llwyr â hynny. Ni chafwyd atebiad i gwestiwn y Clerc am arian i gynnal y Gofeb ond bydd yn cysylltu eto â hwy.

 

Ariannol. Clerc wedi dosbarthu yr adroddiad ariannol arferol i’r Aelodau ac fe’i trafodwyd. Cytunwyd i gyfarfod ar Ionawr 30ain i drafod yr Archeb ar gyfer y flwyddyn 2020/21.


Biliau. Taliad Archwiliad 2018/19 £209.25; Cyfieithu Cymunedol Ionawr 9 £103.60; CBSC y Ganolfan 9/1 £10; Clerc 1/10 hyd 31/12 £250. Ysgol Dolwyddelan £1000 a taliad Seb a Gen am wagio biniau cwn Tachwedd/Rhagfyr £80; Clare Sharpe £82 noson Goleuo’r Goeden Dolig.  Biliau i’w talu cynnig E.R.Noble, cefnogi T.W.Jones. Wedi talu’r biliau bydd £10,137.72 yn y cyfrif.

 

Cyflwr ffordd. Gwybodaeth gan T.W.Jones fod twll drwg yng ngwyneb y ffordd ar Bont Lein, Clerc i gysylltu â’r Adran ERF.

 

Goleuo’r Goeden Nadolig. Y farn oedd fod y syniad o gael Ffion Dafis i ddod i droi y goleuadau ymlaen a chael canu carolau a mwynhau gwin poeth wedi gweithio’n dda iawn er y tywydd garw gyda nifer luosog wedi troi allan ar y Sgwar. Criw lleol oedd wedi dod at eu gilydd a gofyn i rai o Aelodau’r Cyngor ymuno â hwy gan mai y Cyngor Cymuned sy’n gyfrifol am drefnu’r goeden yn flynyddol, oherwydd y llwyddiant mae’n debygol iawn y bydd hyn yn parhau. Yn sicr mae’r ffaith fod ‘is bwyllgor’ wedi’i sefydlu yn gymorth i’r Cyngor a gall fod yn fanteisiol i’r dyfodol? Roedd gwersi i’w dysgu wrth gwrs, ni ofynwyd yn ffurfiol am ganiatad Pwyllgor Tai Mandle Terrace i ddefnyddio’r maes parcio na chwaith ni fu cyswllt gyda trigolion y tai.

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Nos Iau Mawrth 5 2020 am 7pm.